Realizacja programu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych w Rzeszowie w celu przeciwdziałania nadwadze i otyłości

Studenci z trzecich klas szkół podstawowych zamieszkałych w Rzeszowie zostaną włączeni do programu mającego na celu profilaktykę i wczesne wykrywanie nadwagi oraz otyłości. Dane uzyskane z badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia na terenie całego kraju pokazują, że aż jeden na pięciu uczniów szkół podstawowych (w wieku 10-16 lat) boryka się z problemem nadmiernego przyrostu masy ciała. W samym województwie podkarpackim aż 21,5% dzieci w wieku szkolnym jest dotkniętych tym problemem.

Z uwagi na niepokojące tendencje, w Rzeszowie zostanie wprowadzony program mający na celu profilaktykę i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości u uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Program ten ma być realizowany w latach 2024–2028. Jego głównym celem jest obniżenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci objętych programem o 5 punktów procentowych. Aby osiągnąć ten cel, dzieci w wieku 9 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni będą objęci kompleksową opieką edukacyjno-zdrowotną.

Trzecioklasiści uczęszczający do szkół podstawowych w Rzeszowie będą poddani badaniom przesiewowym opartym na pomiarach antropometrycznych. Dzięki tym badaniom będzie możliwe wyłonienie grupy dzieci zagrożonych nadwagą i otyłością. Diagnoza zostanie postawiona na podstawie wskaźnika masy ciała BMI, a wyniki będą interpretowane na podstawie siatek centylowych. Badania te będą przeprowadzane przez pielęgniarki środowiskowe i higienistki szkolne w placówkach edukacyjnych na terenie Rzeszowa.