Sąd oddalił skargę bernardynów na decyzję inspektoratu budowlanego dotyczącą pomnika

Dzisiaj, tj. we wtorek, 7 listopada, Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął decyzję o odrzuceniu zażalenia zgłoszonego przez prowincję bernardynów. Skarga dotyczyła wezwania do usunięcia uchybień technicznych w Pomniku Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, wydanego przez Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Sędzia sprawozdawca dokonujący oceny sprawy szczegółowo wyjaśnił, że w procesie podejmowania decyzji rozróżniono dwa aspekty. Pierwszym z nich był kwestia legalności decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej w ramach prawa budowlanego, które były głównym tematem omawianego postępowania sądowego. Drugim aspektem było postanowienie wynikające z ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku.

Podkreślił jednak wyraźnie, że drugi aspekt nie miał wpływu na wydanie decyzji sądu administracyjnego w dniu poprzednim. W ten sposób sędzia uzasadnił werdykt odrzucający skargę zgłoszoną przez zakon bernardynów przeciwko decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie dotyczącej konieczności usunięcia nieprawidłowości technicznych Pomnika Czynu Rewolucyjnego zlokalizowanego w tejże miejscowości.